Všeobecné obchodné podmienky

Vážený klient,

Je nám cťou, že ste sa rozhodli využiť služby nášho hotela Impozant****, ktorý je členom zväzu hotelov a reštaurácií na Slovensku. Našou snahou je, aby Váš pobyt u nás bol čo najpríjemnejší, a aby  sa Hotel Impozant ****stal miestom, kam sa vždy radi vrátite.  Preto Vás chceme informovať o povinnostiach, ktoré k Vám máme.

Prosíme Vás o preštudovanie nasledovných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a hotelom, a ktoré Vašou objednávkou spoločne akceptujeme.

I. Oblasť platnosti

 1. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenájme hotelových izieb na ubytovanie, konferenčných a banketových miestností hotela na podujatiach a na vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky pre zákazníka vykonané ďalšie služby a dodávky hotela.
 2. Obchodné podmienky zákazníka sa použijú iba vtedy, keď tieto boli výslovne dopredu písomne dohodnuté.

II. Uzavretie zmluvy, zmluvní partneri, premlčanie

 1. Zmluva vzniká prevzatím žiadosti zákazníka hotelom. Závisí od slobodnej vôle hotela, či rezerváciu písomne potvrdí.
 2. Zmluvní partneri sú hotel a zákazník. Pri objednávke treťou osobou ručí táto osoba voči hotelu spolu so zákazníkom ako spoločný dlžník za všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ hotelu predloží príslušné vyhlásenie.
 3. Podnájom alebo ďalší prenájom miestností ako aj ich používanie na iné účely ako na ubytovanie resp. na iné účely ako bolo dohodnuté v zmluve, vyžadujú predošlý písomný súhlas hotela.
 4. Všetky nároky voči hotelu sa premlčujú za tri roky od začiatku pravidelnej premlčanej doby v závislosti od vedomosti (§101 Občianskeho zákonníka). Nároky na náhradu škody sa premlčujú nezávisle od vedomosti za tri roky. Skrátenia premlčania neplatia pri nárokoch, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbalom porušení povinností hotela.

III. Odovzdanie a vrátenie hotelovej izby

 1. pokiaľ neexistuje žiadna inak znejúca dohoda, zákazníkovi sú k dispozícií rezervované izby od 14:00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. V prípade požiadavky zákazníka na ubytovanie pred 14:00 hod., účtuje hotel poplatok za skorší check-in, čo je 16,50 eur/ hotelová izba.
 2. Hosť, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hod. ráno, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 3. Izby musia byť v dohodnutý deň odjazdu uvoľnené najneskôr do 10:00 hod. a odovzdané hotelu naspäť. V opačnom prípade môže hotel na základe oneskoreného uvoľnenia izby od 10:00 hod. účtovať 5 eur/hod. (neskorý check-out); od 16:00 hod. 100 % z ceny izby.

IV. Ceny, služby

 1. Dohodnutá cena, ktorú má platiť zákazník a dohodnuté služby hotela vyplývajú z potvrdenia rezervácie. Pokiaľ nebola rezervácia potvrdená, platia pultové ceny. Zákazník je povinný za prenechanie izby a ním využité ďalšie služby zaplatiť platné  resp. dohodnuté ceny hotela. Toto platí aj pre služby a výdavky hotela voči tretím osobám, ktoré podnietil zákazník.
 2. Dohodnuté ceny zahŕňajú obslužné a príslušnú platnú daň z pridanej hodnoty. Pokiaľ doba medzi uzavretím a vykonaním zmluvy presiahne 4 mesiace a zvýši sa hotelom všeobecne za takéto výkony účtovaná cena, môže hotel zmluvne dohodnúť cenu primerane zvýši. Ceny môže hotel ďalej zmeniť, keď si zákazník dodatočne želá zmeny v počte rezervovaných izieb, službách hotela alebo v dĺžke pobytu a hotel s tým súhlasí.
 3. Pokiaľ cena za poskytnuté služby prekročí sumu 665 eur, hosť je povinný na vyzvanie recepcie cenu za doposiaľ poskytnuté služby ihneď uhradiť.

V. Podujatia

 1. Organizátor podujatia musí hotelu oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr sedem pracovných dní od termínu podujatia, aby zabezpečil starostlivú prípravu.
 2. Hotel pri vyúčtovaní uzná zníženie počtu stravujúcich sa osôb maximálne 24 hodín pred začiatkom podujatia.
 3. Pri odchýlke počtu účastníkov smerom nahor je základom vyúčtovania skutočný počet účastníkov. Prekročenia o viac ako päť percent musia byť predtým dohodnuté s hotelom.
 4. V prípade dohody o stravovaní formou bufetových stolov (raňajky, obedy alebo večere), smie hotel tento typ stravovania upraviť za výber z menu vtedy, keď počet hostí v hoteli na daný typ stravy je menší ako 10.
 5. Pri podujatiach, ktoré trvajú dlhšie ako do 24:00 hod. účtovať obslužné v cene 10eur / čašník/ hodina na základe jednotlivých potvrdení, pokiaľ dohodnutá odmena už nezohľadňuje trvanie dlhšie ako do 24:00 hod.
 6. Organizátor podujatie nie je oprávnený prinášať jedlá a/alebo nápoje k podujatiam. Výnimky vyžadujú predošlú písomnú dohodu s hotelom. V týchto prípadoch sa účtuje servisný poplatok resp. poplatok za odzátkovanie, čo je 10e / fľaša vína alebo 15e/ fľaša tvrdého alkoholu.
 7. Organizátor podujatia a objednávateľ ručia za zaplatenie prípadne účastníkmi podujatia dodatočne objednaných jedál a nápojov.
 8. Organizátor podujatia / objednávateľ je povinný hotelu bez vyzvania oznámiť, keď vykonanie služby a/alebo podujatie na základe jeho charakteru je schopné vyvolať verejný záujem a obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela.
 9. Inzeráty v novinách ako aj ostatné opatrenia alebo zverejnenia, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, politickým alebo náboženským podujatiam a predajným podujatiam, ktoré ukazujú vzťah na hotel, vyžadujú zásadný predošlý písomný súhlas hotela.
 10. Pokiaľ hotel pre organizátora podujatia z jeho podnetu obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, jedná v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia. Organizátor podujatia oslobodzuje hotel zo všetkých nárokov tretích subjektov z prenechania tohto zariadenia.
 11. Používanie vlastných elektrických zariadení organizátora podujatia pri použití elektrickej siete hotela vyžaduje jeho písomný súhlas. Použitím vlastných elektrických zariadení organizátora podujatia pri požití elektrickej siete hotela vyžaduje jeho písomný súhlas. Použitím týchto zariadení vznikajúce poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela idú na účet organizátora podujatia, pokiaľ ich hotel nespôsobil.
 12. Prinesený dekoračný materiál musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený , pre toto vyžadovať úradné potvrdenie. Kvôli možným poškodeniam treba inštaláciu a umiestnenie predmetov dopredu dohodnúť s hotelom.
 13. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po konci podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ toto organizátor podujatia opomenie a predmety ostanú v miestnosti podujatia, môže hotel po dobu zotrvania predmetov účtovať nájom za miestnosť. Organizátorovi podujatia ostáva vyhradený dôkaz nižšej, hotelu vyššej škody. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie na účet organizátora podujatia bez toho, že by mu z toho vznikala zmluva o opatere alebo úschove. Organizátor podujatia je povinný hotelu zaplatiť škodu vzniknutú nahromadením zanechaných predmetov.

VI. Platba, faktúry hotela

 1. Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy alebo potom pri zohľadnení právnych ustanovení pre cesty s plným zaopatrením, žiadať primeranú platbu vopred alebo peňažnú záruku. Výška platby vopred a termíny platby sa dajú písomne dohodnúť v zmluve.
 2. Faktúry hotela bez dátumu splatnosti sú splatné do 14 dní od prijatia faktúry bez zrážky. Hotel je oprávnený vzniknuté pohľadávky kedykoľvek vyúčtovať ako splatné a vyžadovať okamžitú platbu. Pri omeškaní platby je hotel oprávnený požadovať príslušne platné zákonné úroky z omeškania vo výške toho času osem percent resp. pri právnych úkonoch, kde je zúčastnený spotrebiteľ, vo výške piatich percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou. Hotelu ostáva vyhradený dôkaz vyššej škody.
 3. Zákazník môže iba nespornú alebo právoplatnú pohľadávku započítať alebo znížiť voči pohľadávke hotela.

VII. Odstúpenie, zrušenie objednávky, stornovanie zákazníkom

 1. Odstúpenie zákazníka od zmluvy uzavretej s hotelom vyžaduje písomný súhlas hotela. Pokiaľ tento nenasleduje, musí sa v zmluve dohodnutá cena zaplatiť aj vtedy, keď zákazník zmluvné služby nevyužije. Toto neplatí pri porušení povinnosti hotela na branie ohľadu na práva, právne chránené záujmy a záujmy zákazníka, keď tomuto týmto trvanie na zmluve už nie je primerané alebo mu prislúcha iné zákonné alebo zmluvné právo na odstúpenie.
 2. Pokiaľ medzi hotelom a zákazníkom bol písomne dohodnutý termín na bezplatné odstúpenie od zmluvy, môže zákazník do tej doby odstúpiť od zmluvy bez toho, aby vyvolal nároky platieb alebo nárok škody hotelu. Právo odstúpenia zákazníka zaniká, pokiaľ až po dohodnutý termín svoje právo na odstúpenie písomne voči hotelu nevyužije, pokiaľ tu neexistuje prípad odstúpenie zákazníka podľa číslice 1 vety 2.
 3. Storno podmienky individuálneho ubytovania a firemných akcií:
  1. – V prípade zrušenia objednávky v deň nástupu, resp. po 16:00 hod. pred dňom nástupu, fakturujeme 100 % storno poplatok z ceny  objednaných služieb.
  2. – V prípade zrušenia objednávky 0-2 dní pred akciou fakturujeme  100 % storno poplatok z ceny ubytovania.
  3. – V prípade zrušenia objednávky  3-9 dní pred akciou fakturujeme 50 % storno poplatok ceny ubytovania.
  4. – V prípade stornovania akcie 10-20 pracovných dní pred akciou fakturujeme 30 % storno poplatok z ceny ubytovania.
  5. – Uvedené storno poplatky sa vzťahujú aj na prenájom školiacich miestností, športy a relax.
 4. Storno podmienky objednaných wellness služieb a terapií:
  Zmena termínu, prípadne úplne zrušenie objednanej wellness služby alebo terapie je možné minimálne 4 hodiny pred nástupom na objednanú wellness službu. V prípade neupozornenia v stanovenom limite bude účtovaná plná suma objednanej wellness služby.

VIII. Odstúpenie hotelom

 1. Pokiaľ bolo písomne dohodnuté bezplatné právo odstúpenia zákazníka počas určitej doby, je hotel v tejto dobe z jeho strany oprávnený odstúpiť zo zmluvy, pokiaľ existujú dopyty iných zákazníkov po zmluve rezervovaných izbách a zákazník na spätný dopyt hotela sa nezriekne svojho práva na odstúpenie.
 2. Pokiaľ sa nevykoná dohodnutá alebo žiadaná platba vopred ani po uplynutí primeranej dodatočnej lehoty stanovenej hotelom, je hotel tiež oprávnený k odstúpeniu od zmluvy.
 3. Ďalej je hotel oprávnený, z vecne opodstatnených dôvodov od zmluvy mimoriadne odstúpiť, napríklad pokiaľ:
  1. vyššia moc alebo iné okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá, robia splnenie zmluvy nemožným;
  2. izby boli rezervované  za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov podstatných skutočností napr. v osobe zákazníka alebo účelu;
  3. hotel má opodstatnený dôvod na domnienku, že využitie hotelových služieb by mohol ohroziť hladkú prevádzku obchodu, bezpečnosť alebo vážnosť hotela na verejnosti, bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela;
  4. existuje porušenie proti číslici II 3.

IX. Ručenie

 1. Hotel ručí so starostlivosťou riadneho obchodníka za svoje povinnosti zo zmluvy. Nároky zákazníka na náhradu škody sú vylúčené. Z toho vylúčené sú škody zo zabitia, ublíženia na tele alebo poškodenia zdravia, keď hotel zodpovedá porušenie povinností, ostatné škody, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení typických povinností hotela a škody, ktoré sa zakladajú na úmyselnom alebo hrubo nedbanlivom porušení typických povinností hotela vyplývajúcich zo zmluvy. Voči porušeniu povinnosti hotela stojí porušenie povinnosti zákonného zástupcu alebo pomocníkov plnenia rovnako. Pokiaľ by sa mali vyskytnúť chyby alebo nedostatky v službách hotela, hotel sa pri vedomosti alebo na okamžité upozornenie zákazníka bude usilovať zabezpečiť nápravu. Zákazník je povinný primerane prispieť k odstráneniu chyby a znižovaniu možných škôd.
 2. Hotel zodpovedá za škodu na vnesených alebo odložených veciach podľa § 433a nasl. Občianskeho zákonníka, t.j. hotel zodpovedá za škodu na veciach, ktoré boli ubytovanými zákazníkmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí alebo ktoré boli za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela (§433ods. 1 Občianskeho zákonníka). Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá hotel len vtedy ak boli odložené v hotelovom trezore (§ 1Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 18/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka). Právo na náhradu škody zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr pätnásteho dňa po dni, keď sa poškodený o škode dozvedel (§436 veta druhá Občianskeho zákonníka).
 3. Pokiaľ zákazník dostane k dispozícií miesto na odstavenie vozidla na hotelovom pozemku odstavených alebo odsunutých motorových vozidiel a ich obsahov hotel neručí, okrem úmyslu alebo hrubej nedbanlivosti. Predošlá číslica 1 vety 2-4 príslušne platia.
 4. Služby budenia vykonáva hotel s najväčšou starostlivosťou. So správami, poštovými zásielkami a zásielkami tovaru pre hostí sa vždy zaobchádza so starostlivosťou. Hotel prevezme doručenie a úschovu a – na želanie – za úhradu poslanie ďalej hore uvedeného. Predošlá číslica 1 vety 2-4 príslušne platia.
 5. Hotel neručí za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže by hotel konal hrubo, nedbanlivo alebo úmyselne.

X. Ostatné

 1. Nájdené veci sa posielajú ďalej len na žiadosť. Uskladňujú sa v hoteli šesť mesiacov. Po uplynutí tejto lehoty sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom.

XI. Autorské práva

 1. Všetky fotografie uverejnené na webovej stránke hotela sú chránené autorským zákonom a akékoľvek nakladanie podlieha písomnému súhlasu autora. Užívatelia stránky nesmú uverejnené fotografie meniť, kopírovať, zobrazovať, uverejňovať, reprodukovať, verejne rozširovať predajom, prenájmom, vypožičaním bez písomného súhlasu autora.

XII. Záverečné ustanovenie

 1. Zmeny alebo doplnenia zmluvy, prevzatia žiadosti alebo obchodných podmienok, prevzatia žiadosti alebo obchodných podmienok vyžadujú pre ich účinnosť písomnú formu a budú účinné až vtedy, keď ich hotel písomne potvrdí. Jednostranné zmeny alebo doplnenia zákazníkom sú neúčinné.
 2. Miesto plnenia a platby je sídlo hotela.
 3. Výlučné sídlo súdu – aj pri sporoch pre šeky a zmenky – je v obchodnom styku sídlo hotela.
 4. Platí slovenské pravo. Uplatnenie Viedenskej dohody o nákupnom práve OSN a kolízneho práva je vylúčené.
 5. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných podmienok boli alebo stali sa neúčinnými alebo neplatnými, nedotýka sa tým účinnosť ostatných ustanovení.

UVEDENÉ VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ podmienky Hotela IMPOZANT**** sú platné od 1.1.2010.