Ogólne warunki handlowe

Szanowny Kliencie,

jesteśmy zaszczyceni, że zdecydowali się Państwo skorzystać z usług naszego hotelu IMPOZANT****, który jest członkiem Stowarzyszenia Hoteli i Restauracji Słowacji. Naszym celem jest, aby Państwa pobyt u nas był jak najprzyjemniejszy i aby Hotel IMPOZANT**** był miejscem, do którego zawsze chętnie będą Państwo wracać. W związku z tym chcielibyśmy poinformować o obowiązkach, jakie mamy wobec naszych klientów.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami, które regulują i określają stosunek umowny między użytkownikiem a hotelem i które wspólnie akceptujemy wraz z zamówieniem.

 

Artykuł I.
Postanowienia wstępne

 1. Operatorem Hotelu IMPOZANT**** jest spółka IMPOZANT, s.r.o., z siedzibą pod adresem Záborského 2, 036 45 Martin, numer identyfikacyjny firmy: 44511612, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja: Sro, sygn. nr: 50509/L (zwany dalej „operatorem“).
 2. Celem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych (zwanych dalej „OWH“) jest ustanowienie ram prawnych dla relacji między operatorem hotelu a jego klientami, aby zapewnić, że klienci są informowani o warunkach świadczonych usług.
 3. OWH regulują stosunki prawne pomiędzy operatorem hotelu a klientem, tj. każdą osobą fizyczną lub prawną, która zamówiła usługi u operatora hotelu.
 4. OWH stanowią integralną część każdej umowy, której przedmiotem jest z jednej strony zobowiązanie operatora hotelu do świadczenia klientowi uzgodnionych usług hotelarskich, a z drugiej strony zobowiązanie klienta do zapłaty uzgodnionej ceny za świadczone usługi. Zastosowanie niniejszych OWH:
 1. umowy najmu pokoi hotelowych w celu zakwaterowania,
 2. umowy na wynajem hotelowych sal konferencyjnych i bankietowych na imprezy oraz
 3. wszystkie inne usługi i dostawy hotelowe wykonywane na rzecz klienta.
 1. Stosunek umowny między klientem a operatorem hotelu podlega postanowieniom OWH, regulaminowi zakwaterowania, postanowieniom umowy specjalnej i prawu Republiki Słowackiej.
 2. OWH stają się wiążące dla hotelu w dniu ich wejścia w życie, a dla klienta w momencie zamówienia usługi.

 

Artykuł II.
Definicje terminów

 1. Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która zawiera umowę o świadczenie usług lub inną umowę z operatorem hotelu na świadczenie usług noclegowych, gastronomicznych i/lub wellness, wynajem sal konferencyjnych, bankietowych i innych na potrzeby różnych wydarzeń lub świadczenie innych usług hotelu.
 2. Operatorem hotelu jest spółka IMPOZANT, s.r.o., z siedzibą pod adresem Záborského 2, 036 45 Martin, nr identyfikacyjny firmy: 44511612, spółka zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Żylinie, sekcja: Sro, sygn. nr: 50509/L.
 3. Hotel oznacza obiekt noclegowy o nazwie Hotel IMPOZANT****, znajdujący się pod adresem Snowland Valčianska dolina, 038 35 Valča, będący jednocześnie miejscem świadczenia usług zgodnie z OWH.
 4. Stronami umowy są operator hotelu i klient.
 5. Usługi oznaczają wszelkie usługi świadczone przez operatora hotelu zgodnie z jego działalnością, w szczególności, ale nie wyłącznie, zakwaterowanie, wyżywienie, usługi wellness i kongresowe, zajęcia sportowe i inne zajęcia rekreacyjne.
 6. Zamówienie oznacza dokument, za pomocą którego klient zamówił dostarczenie określonego rodzaju towarów lub usług hotelu w określonym terminie. Za zgodą hotelu klient może również złożyć zamówienie w formie innej niż pisemna (np. osobiście, telefonicznie).
 7. Przez umowę rozumie się umowę pomiędzy klientem a operatorem hotelu, zawierającą podstawowe wymagania, którymi są: specyfikacja zamawianych usług (w zakresie rodzaju i ilości), termin świadczenia usług oraz cena usług lub sposób ich ustalenia. Umowa oznacza nie tylko dokument w formie pisemnej pod tą nazwą, ale także wszelkie wzajemnie potwierdzone propozycje, np. e-mailowe potwierdzenie zamówienia przez hotel.
 8. Wydarzenie oznacza wydarzenie społeczne, kulturalne, edukacyjne lub inne związane ze świadczeniem kilku rodzajów usług hotelowych, w którym uczestniczy duża liczba osób (wesela, przyjęcia urodzinowe, bankiety, seminaria, konferencje itp.)
 9. Organizator wydarzenia oznacza każdą osobę fizyczną i/lub prawną, która organizuje, technicznie lub w jakikolwiek inny sposób organizuje wydarzenie w imieniu lub na rzecz klienta jako zamawiającego wydarzenie i która w tym celu nawiązuje stosunek umowny z hotelem. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, osoba zamawiająca imprezę (klient) jest jednocześnie jej organizatorem.

 

Artykuł III.
Zawarcie umowy

 1. Składając zamówienie, klient wyraża nieodwołalną akceptację niniejszych OWH, a niniejsze OWH mają zastosowanie do każdego potwierdzonego zamówienia klienta.
 2. Operator hotelu lub recepcja hotelowa potwierdzi klientowi zamówienie w rozsądnym terminie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia klienta. Jeśli zamówienie zostanie potwierdzone klientowi w późniejszym terminie, a klient powiadomi hotel bez zbędnej zwłoki po opóźnionym potwierdzeniu, że nie nalega na realizację zamówienia lub uważa je za nieaktualne, zamówienie zostanie unieważnione.
 3. Potwierdzenie zamówienia przez hotel zawierające jakiekolwiek uzupełnienia, zastrzeżenia, ograniczenia lub inne zmiany w stosunku do zamówienia złożonego przez klienta stanowi odrzucenie zamówienia i jest traktowane jako nowa propozycja zawarcia umowy.
 4. Umowa zostaje uznana za zawartą, a stosunek umowny między klientem a hotelem zostaje nawiązany w następujących przypadkach:
 1. w momencie otrzymania przez hotel potwierdzenia zamówienia od klienta,
 2. w przypadku umowy zawartej na piśmie, jeżeli oświadczenia obu stron znajdują się na tym samym dokumencie, moment podpisania umowy przez obie strony,
 3. w przypadku nowej propozycji zawarcia umowy (punkt 3. niniejszego artykułu OWH), moment otrzymania przez hotel potwierdzenia nowej propozycji zawarcia umowy od klienta.
 1. Zawierając umowę, hotel zobowiązuje się do świadczenia klientowi usług w uzgodnionym zakresie i jakości, przy czym hotel ma również prawo żądać od klienta zapłaty uzgodnionej ceny.
 2. W przypadku zamówień grupowych lub regularnie powtarzających się zamówień danego klienta, strony są uprawnione do zawarcia umowy ramowej na piśmie. Jeżeli umowa ramowa lub którekolwiek z jej postanowień nie są zgodne z postanowieniami OWH, postanowienia umowy ramowej odbiegające od postanowień OWH mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWH. Ważność pozostałych postanowień OWH, które nie są sprzeczne z postanowieniami umowy ramowej, pozostaje nienaruszona.
 3. Umowa może być również zawarta przez pośrednika, w którym to przypadku sam pośrednik działa jako osoba zobowiązana i strona umowy z operatorem hotelu lub hotelem, chyba że hotel wyrazi pisemną zgodę na zmianę osoby zobowiązanej i strony zawartej umowy.
 4. W przypadku akceptacji rezerwacji tymczasowej przez klienta, hotel wyznaczy klientowi termin, w którym klient jest zobowiązany do potwierdzenia rezerwacji tymczasowej w hotelu. Jeśli klient nie zrobi tego w wyznaczonym terminie, rezerwacja wygaśnie, a hotel nie będzie zobowiązany do jej odnowienia.

 

Artykuł IV.
Usługi zakwaterowania

 1. Hotel jest zobowiązany do przygotowania i udostępnienia klientowi zarezerwowanych pokoi od godziny 14:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. Klient ma prawo do dostępu do zarezerwowanego pokoju przed określonym terminem tylko wtedy, gdy hotel wyraził na to zgodę przy zawieraniu umowy. Jeśli taka zgoda nie zostanie udzielona, a klient zażąda wcześniejszego zameldowania, hotel ma prawo pobrać opłatę za wcześniejsze zameldowanie w wysokości 15,50 EUR za pokój.
 2. Klient melduje się w recepcji hotelu natychmiast po przyjeździe. Klient jest zobowiązany do okazania personelowi hotelu dowodu osobistego, paszportu lub innego ważnego dokumentu tożsamości zgodnie z ustawą nr 253/1998 Dz.U. o zgłaszaniu pobytu obywateli Republiki Słowackiej w ewidencji ludności, z późniejszymi zmianami. Każdy klient, który nie jest obywatelem Republiki Słowackiej, jest zobowiązany na mocy ustawy nr 404/2011 Dz.U. o pobycie cudzoziemców, z późniejszymi zmianami, do wypełnienia i oddania w recepcji hotelu oficjalnego formularza zgłoszenia pobytu. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji zgodnie z prawdą i w sposób kompletny, w przeciwnym razie poniesie wynikające z tego konsekwencje prawne.
 3. Pobyt klienta w hotelu podlega OWH i regulaminowi zakwaterowania hotelu IMPOZANT**** lub innym regulaminom operacyjnym hotelu. Poszczególne regulacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, są wiążące dla klientów jako gości hotelowych i są dostępne dla klientów w formie pisemnej w recepcji hotelu oraz na stronie internetowej hotelu.
 4. Klient zobowiązany jest do stwierdzenia ewentualnych braków, nieprawidłowości lub zastrzeżeń podczas meldowania się w pokoju hotelowym i zgłoszenia ich do recepcji hotelowej niezwłocznie po ich stwierdzeniu. Jest on również zobowiązany do uczynienia tego samego w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń w pokoju lub jego wyposażeniu. Jeśli hotel stwierdzi uszkodzenie pokoju lub inwentarza po zakończeniu pobytu klienta, a klient nie zgłosił tych faktów z wyprzedzeniem w recepcji hotelu, klient jest zobowiązany do pełnego zrekompensowania hotelowi szkód w pokoju lub inwentarzu.
 5. Klient jest zobowiązany do opuszczenia pokoju w uzgodnionym dniu wyjazdu nie później niż o godzinie 10:00 w uzgodnionym dniu wyjazdu, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej. W przypadku, gdy klient zda pokój po upływie tego terminu, hotel jest uprawniony do naliczenia oddzielnej opłaty w wysokości 10,00 EUR/godzinę/pokój za każdą godzinę rozpoczętą po upływie tego terminu. W przypadku, gdy klient opuści pokój po godzinie 16:00 w uzgodnionym dniu wyjazdu, hotel ma prawo do naliczenia opłaty w wysokości 100% ceny pokoju za następną noc.
 6. Klient, który zamelduje się w obiekcie przed godziną 06:00, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zakwaterowanie za całą poprzednią noc. Od klienta zamawiającego nocleg w godzinach od 06:00 w godzinach porannych i 14:00 hotel ma prawo żądać specjalnej opłaty w wysokości 10 EUR/godzina/pokój za każdą godzinę rozpoczętą przed godziną 14:00.
 7. Hotel ma prawo przekazać zarezerwowane pokoje innemu klientowi, jeśli klient nie wprowadzi się do godziny 18:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. Powyższe nie ma zastosowania, jeśli późniejsze przybycie klienta zostało wyraźnie uzgodnione przez strony.
 8. Jeżeli klient poprosi o przedłużenie pobytu, hotel może również zaoferować mu inny pokój w innej cenie niż ten, w którym pierwotnie przebywał. W takim przypadku klient nie jest uprawniony do zakwaterowania w pokoju, w którym został pierwotnie zakwaterowany, ani do zakwaterowania w innym pokoju w hotelu, chyba że nie jest to możliwe z powodu pojemności lub przyczyn operacyjnych hotelu.
 9. Sejf hotelowy jest dostępny dla klienta do przechowywania cennych przedmiotów lub przedmiotów o wysokiej wartości finansowej, społecznej lub intelektualnej. Jeśli klient nie skorzysta z prawa do przechowywania tych przedmiotów w sejfie hotelowym, hotel ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ich utratą, niewłaściwym użyciem, uszkodzeniem, kradzieżą itp. tylko w ograniczonym zakresie zgodnie z odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i OWH. Prawo klienta do korzystania z sejfu w pokoju pozostaje nienaruszone, ale korzystanie z niego nie może być traktowane jako przejęcie przez hotel opieki nad rzeczą.

 

Artykuł V.
Wydarzenia

 1. W przypadku wydarzeń związanych ze świadczeniem usług gastronomicznych, w których ma wziąć udział z góry określona liczba osób (np. wesela, szkolenia, przyjęcia urodzinowe itp.), klient jest zobowiązany do powiadomienia hotelu lub potwierdzenia dokładnej liczby uczestników co najmniej 7 dni przed wydarzeniem, chyba że w danym przypadku uzgodniono inaczej. Późniejsze zmniejszenie liczby osób faktycznie uczestniczących w imprezie nie zwalnia klienta z obowiązku zapłaty hotelowi uzgodnionej ceny odpowiadającej liczbie osób zgłoszonych hotelowi przez klienta w terminie zgodnym z poprzednim zdaniem.
 2. Hotel może uwzględnić zmniejszenie liczby gości zgłoszone hotelowi do 24 godzin przed wydarzeniem.
 3. W przypadku, gdy klient wyrazi zainteresowanie zwiększeniem zakresu usług zamówionych podczas wydarzenia, hotel dołoży wszelkich starań, aby uwzględnić żądanie klienta, biorąc pod uwagę możliwości operacyjne i pojemność hotelu. Klient nie jest jednak prawnie uprawniony do zwiększenia zakresu świadczonych usług.
 4. Jeśli liczba uczestników wydarzenia zmieni się o więcej niż 5%, hotel ma prawo do jednostronnej zamiany potwierdzonych pokoi. Ustalony wcześniej standard i wyposażenie techniczne pokoi muszą być zachowane tylko wtedy, gdy pozwala na to pojemność i możliwości techniczne hotelu.
 5. W przypadku wydarzeń trwających dłużej niż standardowe godziny pracy, tj. po godzinie 22:00, hotel ma prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za obsługę w wysokości 100,00 EUR za godzinę, począwszy od godziny 22:00. Dla ustalenia tego czasu miarodajny jest moment zamknięcia i wystawienia ostatniego rachunku za konsumpcję w elektronicznej kasie fiskalnej lokalu. Postanowienie zdania poprzedzającego nie ma zastosowania, jeżeli w momencie zawarcia umowy strony wyraźnie uzgodniły, że uzgodniona cena uwzględnia czas trwania imprezy również po godzinie 22:00.
 6. Ani organizator wydarzenia, ani jego klient, ani osoby uczestniczące w wydarzeniu nie są uprawnione do zaopatrywania wydarzenia we własną żywność i/lub napoje, chyba że strony wyraźnie uzgodniły to na piśmie. W takich przypadkach hotel jest uprawniony do obciążenia organizatora lub klienta wydarzenia stałą jednorazową dopłatą w wysokości 10,00 EUR za butelkę wina, przy czym hotel nie ponosi w tym przypadku odpowiedzialności za legalne pochodzenie, zdrowie i higienę własnej żywności i napojów.
 7. Imprezy prywatne i firmowe po godzinach:
 1. uroczystości/wesela w godzinach otwarcia do 22:00 – bez ograniczeń
 2. uroczystości po godzinie 22:00 bez oprawy muzycznej – 100 EUR / godzinę, bez limitu (nie mają wpływu na innych gości, ale po wiążącym zamówieniu nie ma możliwości zmiany na oprawę muzyczną po godzinie 22:00)
 3. uroczystości po godzinie 22:00 z oprawą muzyczną – stawka 100 EUR/godz. po regularnych godzinach pracy po godzinie 22:00 i minimalna sprzedaż 8 000 EUR. W przypadku niewykorzystania objętości przez klienta, różnica między rachunkiem a kwotą minimalną zostanie zrekompensowana bonami na usługi hotelowe w wysokości różnicy, ważnymi przez 12 miesięcy.
 1. Jeżeli żywność, napoje i/lub usługi zamówione przez uczestników wydarzenia przekraczają uzgodniony cennik, osoba zamawiająca wydarzenie jest odpowiedzialna za zapłatę ceny żywności, napojów i/lub usług.
 2. Wszelkie zobowiązania wobec organizacji ochrony praw autorskich będą regulowane przez klienta na jego własną odpowiedzialność i koszt. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw własności intelektualnej.
 3. Jeśli wydarzenie podlega obowiązkowi zgłoszenia lub powiadomienia właściwych organów, odpowiedzialność za wypełnienie obowiązku zgłoszenia spoczywa na organizatorze wydarzenia, który ponosi wszelkie związane z tym koszty.
 4. Jeśli wydarzenie może zakłócić porządek publiczny i/lub zagrozić interesom hotelu i/lub innych gości w hotelu, organizator wydarzenia lub organizator wydarzenia są zobowiązani do powiadomienia hotelu bez zbędnej zwłoki. Hotel jest następnie uprawniony do podjęcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia takiej sytuacji, a organizator wydarzenia oraz osoby uczestniczące w wydarzeniu są zobowiązane do zaakceptowania i tolerowania tych środków.
 5. Wszelkie reklamy w mediach drukowanych, radiowych, elektronicznych i innych, reklamy i ogłoszenia skierowane do ogółu społeczeństwa, które wskazują na jakiekolwiek powiązania z hotelem (w tym między innymi informacje o wydarzeniach politycznych, religijnych, handlowych i innych), a także wszelkie inne wykorzystanie nazwy lub logo hotelu, wymagają uprzedniej pisemnej zgody hotelu.
 6. Jeśli hotel nabywa sprzęt techniczny, elektroniczny lub inny od osób trzecich na wniosek organizatora wydarzenia lub jego klienta, zawsze działa w imieniu i na rzecz organizatora wydarzenia lub jego klienta, chyba że strony uzgodniły inaczej na piśmie.
 7. Korzystanie z własnego sprzętu technicznego, elektronicznego lub elektrycznego organizatora wydarzenia, jego klienta lub jego kontrahentów, które wiąże się z wykorzystaniem instalacji elektrycznej lub innej instalacji elektrycznej hotelu, wymaga uprzedniej zgody hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do naliczania oddzielnych opłat za urządzenia i wyposażenie, które zwiększają koszty dostaw energii i/lub funkcjonowania hotelu ponad normalną stawkę. Jeśli korzystanie z własnego sprzętu organizatora wydarzenia lub jego klienta spowoduje jakiekolwiek awarie i/lub uszkodzenia sprzętu technicznego i/lub innego wyposażenia hotelu, organizator wydarzenia i jego klient są solidarnie odpowiedzialni za zrekompensowanie hotelowi wyrządzonych szkód. Hotel zastrzega sobie prawo do kontroli obiektów organizatora wydarzenia i klienta organizatora wydarzenia na własny koszt za pośrednictwem swoich pracowników lub osób trzecich oraz, w razie potrzeby, do podjęcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia szkodom. Organizator wydarzenia, a także osoba zamawiająca wydarzenie i osoby uczestniczące w wydarzeniu są zobowiązane do zaakceptowania i tolerowania tych środków.
 8. Wszystkie materiały i przedmioty dekoracyjne wniesione na imprezę przez organizatora imprezy lub jego klienta muszą być zgodne z wymogami prawnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i odpowiednimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ich użycie na imprezie podlega uprzedniej zgodzie hotelu. Hotel jest uprawniony do uzyskania opinii odpowiednich organów publicznych w tym zakresie. Jeżeli wydanie opinii organów administracji publicznej jest obciążone opłatą administracyjną lub inną, hotelowi przysługuje zwrot uiszczonej w ten sposób opłaty.
 9. Wszelkie materiały i przedmioty dekoracyjne wniesione na wydarzenie przez organizatora wydarzenia lub jego klienta muszą zostać usunięte przez organizatora wydarzenia lub jego klienta niezwłocznie po zakończeniu wydarzenia, chyba że wcześniej uzgodniono inaczej. W przypadku naruszenia przez organizatora wydarzenia lub jego klienta obowiązku wynikającego ze zdania poprzedniego, hotel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia tych materiałów i przedmiotów, a także jest uprawniony do naliczenia czynszu zgodnie z aktualnym cennikiem usług za okres przebywania materiałów i przedmiotów dekoracyjnych na terenie hotelu lub do usunięcia i przechowania tych przedmiotów na koszt organizatora wydarzenia lub jego klienta.
 10. Organizator wydarzenia i klient wydarzenia ponoszą pełną, solidarną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu hotelu i/lub osób trzecich spowodowane przez nich lub powstałe podczas wydarzenia.

 

Artykuł VI.
Ceny usług i warunki płatności

 1. Uzgodniona cena do zapłaty przez klienta i uzgodnione usługi hotelu są podane w potwierdzeniu rezerwacji. O ile usługi hotelu nie zostały wcześniej uzgodnione, ceny podlegają aktualnemu cennikowi hotelu. Hotel jest zobowiązany do opublikowania cennika w zwykły sposób, w szczególności w recepcji hotelu lub w innych jego placówkach.
 2. Klient jest zobowiązany do zapłaty hotelowi uzgodnionej ceny za wykorzystane usługi. Powyższe dotyczy również usług świadczonych przez hotel na rzecz osób trzecich na wyraźne życzenie klienta.
 3. Jeśli cena za świadczone usługi przekracza 665,00 EUR, klient jest zobowiązany do zapłaty ceny za zamówione usługi z góry na żądanie hotelu. Hotel ma prawo zażądać zapłaty ceny za zamówione usługi z góry, nawet jeśli kwota za świadczone usługi nie przekracza 665,00 EUR.
 4. Stawki podane w cenniku hotelu są ostateczne i zawierają podatek VAT, ale nie obejmują podatków lokalnych. Jeśli okres pomiędzy zawarciem umowy a świadczeniem usługi przekroczy cztery miesiące, a w międzyczasie nastąpi wzrost ceny usługi zamówionej przez klienta, hotel jest uprawniony do odpowiedniego podwyższenia ceny uzgodnionej w umowie, na co klient wyraża nieodwołalną zgodę.
 5. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług między momentem złożenia zamówienia i obliczenia ceny zamówionych usług a momentem świadczenia usług przez hotel, hotel jest zobowiązany do zastosowania odpowiedniej stawki podatku od towarów i usług zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi w momencie wystawienia faktury. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w rozumieniu zdania poprzedzającego nie stanowi podwyższenia ceny usługi zamówionej przez klienta zgodnie z ust. 4 niniejszego artykułu OWH.
 6. O ile wcześniej nie uzgodniono inaczej, podstawą do rozliczenia zamówionych i wykorzystanych przez klienta usług jest paragon fiskalny wystawiony w dniu opuszczenia przez klienta terenu hotelu lub w dniu, w którym klient skorzystał z zamówionych przez hotel usług. Usługi rozliczone w ten sposób będą należne i płatne w momencie wystawienia pokwitowania.
 7. O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.
 8. W przypadku, gdy klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań pieniężnych wobec hotelu (tj. zapłaty ceny za świadczone usługi), hotel ma prawo do kary umownej w wysokości 0,02% należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia, nawet za pierwszy dzień opóźnienia. Prawo hotelu do odszkodowania pozostaje nienaruszone.
 9. Jeśli klient zalega ze swoimi zobowiązaniami pieniężnymi wobec hotelu (tj. zapłatą ceny za świadczone usługi), hotel jest również uprawniony do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości przewidzianej w kodeksie cywilnym, a jeśli klient nie jest konsumentem, w wysokości przewidzianej w kodeksie handlowym.
 10. W przypadku, gdy klient, któremu przyznano rabat na zamówione usługi, zalega ze swoimi zobowiązaniami pieniężnymi wobec hotelu (tj. zapłatą ceny za świadczone usługi), taki klient traci prawo do wszelkich rabatów udzielonych w związku z zamówionymi usługami, a hotel ma prawo żądać od klienta zapłaty pełnej ceny za świadczone usługi bez rabatu. Nie ma to wpływu na roszczenia hotelu wynikające z punktu 8. niniejszego artykułu OWH.

 

Artykuł VII.
Rozwiązanie umowy

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i anulowania zamówionych usług w dowolnym momencie. W takim przypadku hotel ma prawo do rekompensaty w postaci opłaty za anulowanie rezerwacji, którą klient jest zobowiązany uiścić na rzecz hotelu zgodnie z warunkami określonymi w OWH. Opłata za anulowanie jest ustalana jako procent ceny zamówionych usług, a jej wysokość zależy od długości czasu od daty anulowania zamówionych usług do planowanego rozpoczęcia świadczenia zamówionych usług.
 2. Stosunek umowny ustanowiony umową zgodnie z OWH może zostać rozwiązany za pisemnym porozumieniem obu stron, poprzez odstąpienie od umowy przez klienta, w którym to przypadku hotel jest uprawniony do uiszczenia opłaty za anulowanie zgodnie z odpowiednimi postanowieniami OWH lub poprzez odstąpienie od umowy przez hotel.
 3. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, opłaty za anulowanie są następujące:
 1. w przypadku anulowania lub zmniejszenia zakresu zamówienia do 60 dni przed wydarzeniem – bezpłatnie 
 2. w przypadku anulowania lub zmniejszenia zakresu zamówienia w terminie od 59 do 30 dni przed wydarzeniem – 50% ceny zakwaterowania, wynajmu sal kongresowych i usług dodatkowych
 3. w przypadku anulowania lub zmniejszenia zakresu zamówienia w terminie od 29 do 7 dni przed wydarzeniem – 75% ceny zakwaterowania, wynajmu sal kongresowych i usług dodatkowych
 4. w przypadku anulowania lub zmniejszenia zakresu zamówienia w terminie od 6 do 4 dni przed wydarzeniem – 75% ceny zakwaterowania, wynajmu sal kongresowych i usług dodatkowych + 50% ceny cateringu bez napojów
 5. w przypadku anulowania lub zmniejszenia zakresu zamówienia na 3 lub mniej dni przed wydarzeniem – 100% ceny zakwaterowania, wynajmu sal kongresowych i usług dodatkowych + 100% ceny cateringu bez napojów
 1. Powyższe opłaty za anulowanie dotyczą również wynajmu sal treningowych, sportowych i relaksacyjnych.
 2. Zmiana harmonogramu lub anulowanie usług wellness i terapii może być dokonane bez opłaty za anulowanie do 4 godzin przed zarezerwowaną usługą. W przypadku braku powiadomienia w terminie określonym w poprzednim zdaniu, hotel ma prawo do naliczenia opłaty za anulowanie rezerwacji w wysokości pełnej kwoty zarezerwowanej usługi.
 3. Jeśli hotel ma prawo do uiszczenia opłaty za anulowanie rezerwacji, hotel prześle klientowi powiadomienie o prawie do uiszczenia opłaty za anulowanie rezerwacji, wysokości opłaty za anulowanie rezerwacji oraz dacie jej wymagalności, nie później niż 30 dni od daty powstania prawa do uiszczenia opłaty za anulowanie rezerwacji.
 4. W wyjątkowych przypadkach (choroba, śmierć itp.) hotel może odstąpić od prawa do uiszczenia opłaty za anulowanie rezerwacji na pisemny wniosek klienta poparty dowodem poważnej przyczyny, która była powodem odstąpienia klienta od umowy i anulowania zarezerwowanych usług.
 5. W przypadku, gdy hotelowi przysługuje prawo do uiszczenia opłaty za anulowanie rezerwacji, a klient wpłacił hotelowi zadatek, hotel ma prawo jednostronnie potrącić wzajemne roszczenia stron umowy (tj. potrącić roszczenie hotelu o zapłatę opłaty za anulację z roszczeniem klienta o zwrot wpłaconego zadatku).
 6. Hotel jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli:
  • prawo to zostało uzgodnione na piśmie z klientem w umowie,
  • klient nie uiści zaliczki za świadczone usługi w terminie na żądanie hotelu,
  • siła wyższa lub inne okoliczności niezawinione przez hotel uniemożliwiają wykonanie umowy,
  • hotel ma uzasadnione podstawy, aby sądzić, że korzystanie z usług hotelu może zagrozić sprawnemu funkcjonowaniu hotelu, bezpieczeństwu hotelu lub publicznej reputacji hotelu, lub jeśli klient zataił przed hotelem inne istotne fakty,
  • pokoje zostały zarezerwowane z wprowadzającymi w błąd lub nieprawdziwymi informacjami o istotnych faktach, np. w osobie klienta lub celu rezerwacji lokalu.

 

Artykuł VIII.

Odpowiedzialność za szkody

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w sprzęcie i innym mieniu hotelu zgodnie z odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Republiki Słowackiej. Klient ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie, za które jest odpowiedzialny lub przez osoby towarzyszące mu podczas pobytu. Klient odpowiada również za szkody wyrządzone przez osoby niebędące gośćmi hotelowymi, pod warunkiem, że pobyt na terenie hotelu był autoryzowany przez klienta.
 2. W przypadku, gdy klient lub osoby, o których mowa w punkcie 1. niniejszego artykułu OWH, spowodują jakąkolwiek szkodę w wyposażeniu lub innym mieniu hotelu, klient jest zobowiązany do zrekompensowania szkody hotelowi w formie pieniężnej. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody najpóźniej w dniu zakończenia pobytu w hotelu lub po wykorzystaniu wszystkich zamówionych usług, chyba że strony uzgodniły inaczej.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone klientowi poza terenem hotelu ani za szkody wyrządzone klientowi przez osoby trzecie niebędące pracownikami hotelu.

 

Artykuł IX.

Postanowienia szczególne

 1. Do hotelu nie można wnosić żadnych substancji niebezpiecznych (materiałów wybuchowych i amunicji, substancji żrących, trucizn lub substancji toksycznych, materiałów zakaźnych lub radioaktywnych itp.
 2. W hotelu mogą przebywać zwierzęta. Jeśli zwierzęta mają być zakwaterowane razem z klientem, klient jest zobowiązany do wskazania tego faktu podczas składania zamówienia, w którym to przypadku hotel jest uprawniony do naliczenia opłat zgodnie z aktualnym cennikiem.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zapomniane lub zagubione na terenie obiektu. Znalezione przedmioty są przechowywane w hotelu przez sześć miesięcy. Po upływie tego czasu przedmioty o widocznej wartości zostaną przekazane do lokalnego biura rzeczy znalezionych. Na życzenie klienta znalezione przedmioty mogą być również wysłane pocztą na adres klienta. Klient jest zobowiązany udowodnić prawo własności do danego przedmiotu lub opisać go szczegółowo, aby nie można go było pomylić.
 4. Wszystkie zdjęcia na stronie internetowej hotelu są chronione prawem autorskim, a ich wykorzystanie wymaga pisemnej zgody autora. Użytkownicy serwisu nie mogą modyfikować, kopiować, wyświetlać, publikować, powielać lub publicznie rozpowszechniać opublikowanych zdjęć poprzez sprzedaż, wynajem, wypożyczenie bez pisemnej zgody autora.
 5. Wszelkie dokumenty związane ze stosunkami prawnymi nawiązanymi pomiędzy hotelem a klientem będą dostarczane listem poleconym do siedziby hotelu oraz na adres stałego zamieszkania lub siedziby klienta lub na inny adres korespondencyjny podany przez stronę drugiej stronie, osobiście, pocztą lub przez osobę trzecią upoważnioną do doręczania przesyłek. Jeżeli stosunek umowny między hotelem a klientem jest kontynuowany, strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się o każdej zmianie siedziby, stałego miejsca zamieszkania, adresu korespondencyjnego, a także o wszelkich innych istotnych zmianach.
 6. Każdy dokument w rozumieniu OWH uznaje się za należycie doręczony:
 1. w dniu odbioru lub odmowy odbioru w przypadku doręczenia osobistego,
 2. w dniu doręczenia lub zwrotu przesyłki w przypadku dokumentów wysłanych pocztą jako przesyłka polecona za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub w przypadku doręczenia przesyłką kurierską.
 1. Skargi klientów, a także ewentualne sugestie dotyczące usprawnienia działalności hotelu są przyjmowane przez kierownika recepcji lub kierownictwo hotelu. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z procedurą rozpatrywania reklamacji opublikowaną w recepcji i na stronie internetowej hotelu.

 

Artykuł X.

Postanowienia końcowe

 1. OWH wchodzą w życie z dniem 23.06.2023 r.
 2. O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, ich stosunki umowne będą regulowane postanowieniami OWH obowiązującymi i skutecznymi w momencie zawarcia umowy.
 3. Niniejsze OWH oraz wynikające z nich stosunki prawne podlegają prawu Republiki Słowackiej.
 4. W przypadku sporów strony zgadzają się dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sporu, sądy Republiki Słowackiej są właściwe miejscowo i rzeczowo do rozpatrywania sporów zgodnie z prawem Republiki Słowackiej.
 5. Strony umowy mogą również zmodyfikować swoje wzajemne prawa i obowiązki w umowie w sposób odbiegający od OWH. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami umownymi a postanowieniami OWH, pierwszeństwo mają postanowienia umowne.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWH stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień OWH.

 

Martin, 23 czerwca 2023 r

IMPOZANT, s.r.o.

Ing. Jozef Kubinec

członek zarządu 

Śledź nas
na portalach społecznościowych