Pravidlá súťaží

Pravidlá súťaže na Instagrame

Súťaže sa môžu zúčastniť osoby, ktoré dovŕšili vek 18 rokov.
Nemôžu sa jej zúčastniť zamestnanci spoločnosti IMPOZANT, s.r.o. ani ich blízki príbuzní.
Účasťou v súťaži súhlasíte s podmienkami a pravidlami súťaže.
Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom.
Súťaž prebieha na našom IG profile @hotelimpozant od momentu jej zverejnenia dňa 15.5.2022 do 27.5.2021 do 15:00.

Podmienky súťaže:

 •  Sleduj náš instagramový profil @hotelimpozant
 •  Označ súťažný post srdiečkom
 •  Označ do komentára aspoň jedného priateľa, s ktorým by si si užil výhru a mal by sa podľa Teba do súťaže zapojiť tiež

Po ukončení súťaže vyžrebujeme náhodne, pomocou aplikácie Lukky, jedného výhercu. Meno a fotku výhercu zverejníme v príspevku alebo v príbehu na našom instagramovom profile.
S výhercom sa spojíme do 24 hodín súkromnou správou na Instagrame. V prípade, že nám výherca neodpovie do ďalších 24 hodín, vyžrebujeme nového výhercu.

Výhra: 2x vstup do wellness centra na 3 hodiny

IMPOZANT, s.r.o. si vyhradzuje právo, že v prípade potreby môže výhru nahradiť inými produktami v rovnakej alebo vyššej hodnote. IMPOZANT, s.r.o. v tomto smere môže konať jednostranne.

Výhra je neprenosná a nie je možné ju vymeniť za peniaze.

Meno výhercu vyhláseného na našom profile je definitívne a IMPOZANT, s.r.o. o výhre nebude jednať s nikým iným, ako s ním.

Za platné berieme výhradne zapojenie sa tých účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky pre zapojenie sa do súťaže v sekcii komentárov pod súťažným príspevkom na IG profile @hotelimpozant. IMPOZANT, s.r.o. si vyhradzuje právo na jednostranné vylúčenie súťažiaceho z losovania. Zapojenie sa do súťaže nesmie obsahovať žiadne údaje či dokumenty, ktoré by porušovali autorské či akékoľvek iné práva tretej osoby.

Zapojenie sa do súťaže taktiež nesmie obsahovať žiaden urážlivý, nemravný alebo inak nevhodný obsah.

Zapojením sa do súťaže súhlasíte s použitím Vašich osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž. Použité môžu byť na administratívu spojenú so súťažou a obchodné a marketingové účely v súlade so zákonom alebo v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov samotnej firmy IMPOZANT, s.r.o.. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete na nasledujúcom linku: https://impozant.sk/gdpr/

Túto súťaž nijak nesponzoruje ani s ňou neasociuje spoločnosť Instagram, Inc. ani Facebook. Všetky otázky, dotazy, či sťažnosti teda smerujte priamo usporiadateľovi súťaže a to firme IMPOZANT, s.r.o. (sídlom prevádzky Snowland 1096, 038 35 Valča)

Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky podľa jej zákonov. Pre súťažiacich platia slovenské zákony.

Usporiadateľ súťaže : IMPOZANT, s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, IČO:44511612

 

Pravidlá a podmienky súťaže Facebook

Pravidlá Súťaže “Súťaž o vstup do wellnes pre 2 osoby na 3 hodiny!” prebiehajúcej prostredníctvom stránky Hotel Impozant na sociálnej sieti Facebook

1.Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľom súťaže prebiehajúcej prostredníctvom sociálnej siete Facebook (ďalej len „Facebook“) s názvom „Súťaž o 2x vstup do wellness centra na 3 hodiny“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť IMPOZANT s.r.o., Záborského 2, 036 45 Martin, Slovenská republika, IČO: 44 511 612, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 50509/L (ďalej len „Usporiadateľ“).

Usporiadateľ Súťaže vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“), ktorými sa upravujú podmienky účasti na Súťaži, získania a odovzdania výhry a tiež práva a povinnosti Súťažiacich a Usporiadateľa.

Účelom Súťaže je podpora a propagácia služieb poskytovaných Usporiadateľom a značky Usporiadateľa.

2.Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 15.5.2022 (14:30) do 27.5.2022 (15:00)

3. Podmienky účasti v Súťaži

Do Súťaže sa môžu zapojiť len fyzické osoby, ktoré splnia podmienky účasti v Súťaži podľa tohto článku Pravidiel (ďalej aj „súťažiaci“). Súťažiaci splnením podmienok súhlasí so zapojením do súťaže a spracovaním jeho osobných údajov na účely vyhodnotenia súťaže. V prípade, že súťažiaci v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, môže sa súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi alebo ich zmluvným partnerom, ktorí sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním Súťaže a to najmä príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie víťaza Súťaže, alebo blízke osoby osôb uvedených v tomto bode Pravidiel v zmysle ust. §116 a §117 Občianskeho zákonníka.

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tým, že odpovie v komentári na otázku v príspevku (ďalej len „súťažný Facebook príspevok“).

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že súťažným Facebook príspevkom sa rozumie príspevok zverejnený na Facebookovej stránke Hotel Impozant https://www.facebook.com/hotelimpozant/ ktorý bude označený „Súťaž o 2x vstup do wellness centra na 3 hodiny!” a z jeho znenia bude vyplývať, že sa jedná o súťaž.

Účasť v súťaži nie je podmienená nákupom žiadnych služieb poskytovaných Usporiadateľom ani z takéhoto nákupu nevyplývajú pre súťažiacich žiadne výhody.

Každý súťažiaci bude zapojený do súťaže iba jedenkrát počas trvania súťaže.

4. Výhra

Súťažiaci, ktorý splní podmienky účasti v Súťaži podľa článku III. týchto Pravidiel bude zaradený do žrebovania o nasledovnú výhru:

Poukaz na 2x vstup do wellness na 3 hodiny

Vstup je možné rezervovať v období 29.5.2022-29.11.2022. Po skončení platnosti termínu nie je možné uplatniť vstup do wellnes a víťaz nemá nárok na akúkoľvek finančnú alebo nefinančnú náhradu, ani nárok na vrátenie hodnoty výhry alebo jej alikvotnej časti. Viac informácií na +421 914 130 130 alebo na e-mailovej adrese: recepcia@impozant.sk .

Vstup nie je možné za žiadnych okolností vymeniť za peniaze.

Namiesto výhry nie je možné žiadať hotovosť alebo iné plnenie. Súťažiacim, ktorí sa zúčastnia Súťaže, ale nebudú vyžrebovaní, nevzniká nárok na výhru. Usporiadateľ vyžrebuje zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky uvedené v týchto Pravidiel jedného víťaza náhodne žrebovaním 1 mena z taštičky s menami všetkých súťažiacich. Víťaz Súťaže bude zverejnený dňa 28.5.2021 po skončení Súťaže v priamom prenose na Facebook stránke Hotel Impozant a následne bude vyzvaný, aby najneskôr do 48 hodín zaslal súkromnú správu hotelu Impozant, kde uvedie, že výhru prijíma.

Víťaz nie je povinný výhru prijať.

V prípade, že víťaz v uvedenej lehote nepotvrdí prijatie výhry alebo výhru odmietne, stráca nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a uskutoční sa žrebovanie náhradného víťaza a to rovnakým spôsobom ako bol určený víťaz.

Víťaz je po vyzvaní povinný v súkromnej správe na Facebooku uviesť svoju doručovaciu adresu, na ktorú mu bude zaslaná výhra.

5. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude víťazovi odovzdaná prostredníctvom poštovej zásielky zaslanej na doručovaciu adresu, ktorú víťaz oznámi Usporiadateľovi súťaže v súlade s týmito podmienkami Súťaže .

V prípade, že víťaz neposkytne Usporiadateľovi potrebné údaje alebo vyjde najavo, že nespĺňa inú podmienku podľa týchto Pravidiel, resp. je zo Súťaže vylúčený, alebo ak nepotvrdí, resp. odmietne prijať výhru, stráca nárok na výhru a bude určený náhradný víťaz. Toto sa primerane použije aj na prípad, keď náhradný víťaz neposkytne Usporiadateľovi potrebné údaje alebo vyjde najavo, že nespĺňa inú podmienku podľa týchto Pravidiel, resp. je zo Súťaže vylúčený, alebo ak nepotvrdí, resp. odmietne prijať výhru.

Víťaz je oprávnený postúpiť výhru inej osobe po predchádzajúcom informovaní Usporiadateľa.

6. Osobitné ustanovenia

 1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže berú na vedomie a súhlasia, že Facebook nemá voči Súťažiacim žiadne záväzky,
 2. V prípade, že Usporiadateľ zistí porušenie týchto Pravidiel súťažiacim, majú právo kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže tohto súťažiaceho a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 3. Usporiadateľ má právo vymazať komentár na súťažný Facebook príspevok, ktorý obsahuje akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými pravidlami slušnosti a mravnosti alebo ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak nevhodný obsah či boli v rozpore so všeobecne záväzným právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo poškodzovali dobré meno Usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý pridal takýto komentár k súťažnému Facebook príspevku bude zo Súťaže vylúčený a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke https://www.facebook.com/hotelimpozant/
 5. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
 6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Usporiadateľ a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné, či iné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
 7. V prípade, že víťazom sa stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov veku, usporiadateľ je oprávnený vyžiadať si od nej predloženie súhlasu zákonného zástupcu tejto osoby s účasťou tejto osoby v Súťaži. V prípade, že takýto víťaz súhlas svojho zákonného zástupcu nepredloží, stráca nárok na výhru a bude ustanovený náhradný víťaz v súlade s týmito Pravidlami. Súťažiaci, ktorý v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahli 18 rokov veku, berú na vedomie, že uplatnenie výhry u Objednávateľa je prihlásenie sa na pobyt v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.
 8. Súťažiaci je povinný pred zapojením sa do súťaže oboznámiť sa s týmito Pravidlami a je povinný ich dodržiavať.

7. Spracúvanie osobných údajov

Usporiadateľ, týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č. 19/2018 Z.z.“).

Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. názov Facebookového účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa budú spracúvané na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, v informačnom systéme – Hotel Impozant Súťaž, prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby Usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži.

Osobné údaje dotknutej osoby bude Usporiadateľ spracúvať po dobu trvania Súťaže a odovzdania príslušnej výhry víťazovi.

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú sprístupnené príjemcom a nebudú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácii.

Poučenie o právach dotknutej osoby v súlade s §13 ods. 2, písm. a) GDPR. Dotknutá osoba má:

 1. a) právo požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, vystaví a doručí dotknutej osobe potvrdenie o tom, či Usporiadateľ spracúva osobne údaje, ktoré sa jej týkajú a ak tomu tak je, Usporiadateľ vyhotoví a doručí dotknutej osobe kópiu týchto osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a zároveň dotknutú osobu informuje (i) o účele spracúvania jej osobných údajov, (ii) kategórii spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, (iii) o príjemcoch, ktorým boli alebo budú tieto osobné údaje poskytnuté, (iv) o predpokladanej dobe uchovávania týchto osobných údajov, resp. kritériách na jej určenie, (v) o existencii práv dotknutej osoby podľa písm. b) až f) tejto časti – nižšie, (vi) o práve podať sťažnosť podľa nižšie uvedeného textu, ako aj (vii) o zdroji odkiaľ Usporiadateľ získal osobné údaje dotknutej osoby, ak tieto nezískal priamo od nej;
 2. b) právo na opravu jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov, bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby; so zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo tiež na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;
 3. c) právo na vymazanie jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní právo na vymazanie, bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby, ale len ak je zároveň splnený jeden z nasledovných dôvodov: (i) osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov podľa písm. e) tohto odseku, (iii) osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne alebo (iv) osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky; právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné: (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, (ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (iii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v zmysle čl. 9, ods. 2 písm. h) a i) a čl. 9, ods. 3 GDPR, (iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo (v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. d) právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej uplatní právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pozastaví ďalšie spracovateľské operácie s týmito osobnými údajmi, ale len ak je splnená niektorá z uvedených podmienok, (i) dotknutá osoba napadla správnosť jej spracúvaných osobných údajov, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, pokým Usporiadateľ overuje správnosť týchto osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) Usporiadateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov v písm. e) tejto časti – nižšie, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overí či oprávnené dôvody na strane Usporiadateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na strane dotknutej osoby; osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené v zmysle tohto písm. d) sa s výnimkou ich uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej Únie alebo členského štátu;
 5. e) právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, tzn. dotknutá osoba má právo kedykoľvek žiadosťou namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (i) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak právnym titulom spracúvania je oprávnený záujem Usporiadateľa alebo tretej osoby, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov a to vrátane profilovania založeného na uvedenom právnom titule ich spracúvania; v prípade spracúvania jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely má dotknutá osoba právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;
 6. f) právo na presnosť jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej uplatní toto právo, poskytne v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré táto dotknutá osoba poskytla Usporiadateľovi, pričom dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi informačných systémov bez toho, aby jej v tom Usporiadateľ bránil a to za súčasného splnenia podmienok, (i) tieto osobné údaje Usporiadateľ spracúva nevyhnutne na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a zároveň (ii) ich spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva, ktoré má voči Usporiadateľovi:

 1. a) písomne na adresu sídla Usporiadateľa,
 2. b) osobne, v sídle Usporiadateľa,
 3. c) elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese info@impozant.sk

Dotknutá osoba má v súlade s čl. 77 a nasl. GDPR právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s GDPR podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, tzn. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach pri spracúvaní jej osobných údajov má v zmysle s ust. § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú k dispozícii na webovej stránke https://www.facebook.com/hotelimpozant/ a v písomnej podobe sú uložené v sídle Usporiadateľa.

Vo Valči, dňa 15.5.2022

Sledujte nás
na sociálnych sieťach