Ubytovací poriadok

Článok I.
Podmienky a spôsob ubytovania

 1. Tento ubytovací poriadokhotela IMPOZANT,Snowland Valčianska dolina 1096, 038 35 Valča, je vypracovaný spoločnosťou IMPOZANT, s.r.o., so sídlom Záborského 2, 036 45 Martin, IČO: 44511612, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 50509/L, ktorá je prevádzkovateľom Hotela IMPOZANT a poskytuje v hoteli prechodné ubytovanie.
 2. V ubytovacom zariadení možno ubytovať len občana, ktorý sa riadne prihlási.Za týmto účelom klient hneď po príchode do ubytovacieho zariadenia predloží príslušnému pracovníkovi recepcie platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas) v zmysle zákona č. 253/1998 o hlásení a evidencií pobytu občanov v platnom znení. Pracovník recepcie vystaví ubytovací preukaz s uvedeným názvom ubytovacieho zariadenia, menom klienta, číslom izby, cenou, dĺžkou pobytu a časom uvoľnenia izby v posledný deň ubytovania a vydá klientovi kľúč od izby (čipovú kartu). Ubytovacie zariadenie je podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) povinné chrániť osobné údaje klientov. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke www.impozant.sk .
 3. Každý klient, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky
  (cudzinec) je povinný v zmysle zákona č. 48/2002 z.z. o pobyte cudzincov v platnom znení vyplniť a odovzdať na recepcií úradné tlačivo o hlásení pobytu, predložené pri príchode pracovníkom recepcie, pričom všetky požadované údaje je povinný uviesť pravdivo a úplne.
  4. Užívanie ubytovacieho zariadenia je dovolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
  5. Ubytovacie zariadenie si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od pôvodnej objednávky.
  6. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať klienta najneskôr do 18:00 hod., ak nie je v objednávke uvedené inak. Po uvedenej hodine môže ubytovacie zariadenie izbou voľne disponovať.
  7. Ak si klient vopred objednal ubytovanie, pričom objednávka vrátane ceny ubytovania mu bola písomne potvrdená a ubytovacie zariadenie klienta z prevádzkových dôvodov ubytuje v izbe s vyššou cenou za ubytovanie, ubytovacie zariadenie účtuje klientovi cenu potvrdenú.
  8. V prípade, že klient požiadal o predĺženie ubytovania, môže mu ubytovacie zariadenie ponúknuť aj inú izbu v inej cenovej relácii ako tú, v ktorej bol ubytovaný.
 4. Ak nebola ubytovacia doba dopredu dojednaná, klient sa odhlási z pobytu najneskôr do 10:00 hod. posledného dňa pobytu.Do tejto doby tiež izbu opustí. Ak to neurobí do stanovenej doby, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať 5€, za každú začatú hodinu. V prípade, že klient neuvoľní izbu do 16:00, môže mu ubytovacie zariadenie účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.
  10. Klient, ktorý sa ubytuje pred 6:00 hod., uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
  11. Pri opakovanom príchode do ubytovacieho zariadenia je klient povinný preukázať sa platným hotelovým preukazom.
  12. Ubytovacie zariadenie poskytuje klientom služby v rozsahu, ktorý určuje právny predpis. Za ubytovanie a poskytnuté služby je klient povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom a platobnými podmienkami ubytovacieho zariadenia. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je k nahliadnutiu na recepcii ubytovacieho zariadenia.

 

Článok II.
Zodpovednosť ubytovacieho zariadenia a klienta

 1. Ubytovacie zariadenie zodpovedá za veci vnesené do ubytovacieho zariadenia a uložené na mieste vyhradenom na tento účel alebo tam, kde sa obvykle odkladajú ako aj za škodu spôsobenú na uložených veciach, iba žeby ku škode došlo inak.
  2. Na úschovu peňažnej hotovosti, šperkov alebo iných cenností je klientovi v ubytovacom zariadení v priestoroch recepcie k dispozícii trezor, prípadne na úschovu iných cenných vecí (napr. výpočtová a iná technika, lyže, bicykle) osobitná miestnosť. Za tieto veci zodpovedá ubytovacie zariadenie podľa platných právnych predpisov, ak boli prevzaté do úschovy na základe písomného potvrdenia potvrdeného podpisom zodpovedného pracovníka.
 2. Za škody spôsobené na majetku ubytovacieho zariadenia zodpovedá klient podľa platných právnych predpisov. Klient ako zodpovedný zástupca zodpovedá aj za škody spôsobené neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný.
 3. Klient vo vlastnom záujme hneď po ubytovaní prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadnézávadyihneď nahlási na recepcii ubytovacieho zariadenia. 5. Za stratu karty od hotelovej izby je klient povinný bezodkladne uhradiť na recepcii ubytovacieho zariadenia 5€, ako paušálnu náhradu škody. Týmto však nie je dotknutá skutočná náhrada škody takouto stratou klientom spôsobená.
 4. Za stratu karty od hotelovej izby je klient povinný bezodkladne uhradiť na recepcii ubytovacieho zariadenia 5€, ako paušálnu náhradu škody. Týmto však nie je dotknutá skutočná náhrada škody takouto stratou klientom spôsobená.

 

Článok III.
Všeobecné platné ustanovenia

 1. Na prijímanie návštev sú k dispozícii priestory hotelovej haly a odbytových stredísk prevádzkarne.Vizbe môže klient prijímať návštevy len so súhlasom službukonajúceho pracovníka recepcie a po zapísaní sa do knihy návštev, a to len v čas od 8:00 hod. do 22:00 hod. Pracovník recepcie nie je oprávnený pustiť akúkoľvek návštevu do izby klienta bez predchádzajúceho súhlasu dotknutého klienta.
 2. Motorovými vozidlami je k ubytovaciemu zariadeniu možné prichádzať len po prístupových cestách a parkovať na určených miestach. Použitie zvukových a svetelných signalizácií a dlhodobé ponechanie motora v chode nie je dovolené.
 3. Klient súhlasí s tým, že počas celej doby ubytovania má právo vstúpiť do izby za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelováupratovačka, chyžná, manažér ubytovacieho zariadenia prípadne údržbár.
 4. V izbe ani v spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia klient nesmie bez súhlasu vedenia ubytovacieho zariadenia premiestňovať interiérové zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových a televíznych prijímačov, robiť úpravy alebo akékoľvek zásahy do elektrického vedenia alebo inej inštalácie.
 5. V ubytovacom zariadení a hlavnevizbe nie je klientom dovolené používať vlastné elektrické spotrebiče, okrem elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu (ide o holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov a pod.).
 6. V prípade požiaru je klient povinný riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov (v zmysle požiarno-evakuačného plánu vyvesenom na prístupnom mieste) a po príchode PO pokynmi veliteľa zásahu.
 7. V hotelových izbách a ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia je fajčenie zakázané. To neplatí pre priestory odbytových stredísk, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov prípadne vyhradené priestory – fajčiarne a fajčiarske priestory, kde je fajčenie dovolené.
 8. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné deti do 10 rokov ponechať bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch ubytovacieho zariadenia.
 9. Klientom nie je dovolené brať do izieb športové náradie, bicykle, motocykle, technické zariadenia a iné obdobné predmety, ktoré je z bezpečnostných i priestorových dôvodov možné uložiť na iné ubytovacím zariadením vyhradené miesto.
 10. Loptové a športové hry sa môžu hrať len na športoviskách a priestoroch na to určených, aby nebol rušený kľud, odpočinok a bezpečnosť klientov.
 11. Pri ochorení alebo zranení klienta ubytovanie zariadenie zabezpečí poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 12. Psov a iné zvieratá môže ubytovacie zariadenie ubytovať za predpokladu, že ubytovacie zariadenie s tým súhlasí a majiteľ preukáže ich nezávadný zdravotný stav (očkovací preukaz, pas a pod.) za poplatok v súlade s platným cenníkom a počas pobytu dodrží všetky hygienické a veterinárne predpisy. Zvieratá majú zakázaný vstup do stredísk, kde sú pripravované alebo podávané jedlá a nápoje. Nie je dovolené, aby zvieratá boli v izbe alebo iných priestoroch ubytovacieho zariadenia bez dozoru majiteľa, prípadnedoprevádzajúcejosoby. Psy musia nosiť vo všetkých verejných priestoroch ubytovacieho zariadenia náhubok a musia byť vedené na vodítku. Zvieratá nesmú odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži k odpočinku klienta. Na kŕmenie zvierat sa nesmie používať inventár ubytovacieho zariadenia, ktorý slúži na prípravu alebo podávanie potravín klientom. Za konanie zvieraťa a za škodu ním spôsobenú zodpovedá v plnom rozsahu majiteľ zvieraťa alebo doprevádzajúca osoba.
  13. Klient sa nesmie v izbe ani v ostatných priestoroch ubytovacieho zariadenia príliš hlučne správať alebo neprimerane nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny prijímač.
 13. V dobe od 22:00 hod. do 6:00 hod. je klient povinný dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom vedenia ubytovacieho zariadenia sa môžu organizovať spoločenské akcie aj po 22:00 hod. a to v priestoroch na tento účel určených.
 14. Pred odchodom z ubytovacieho zariadenia je klient povinný na izbe uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť svetlo a elektrické spotrebiče, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepciu.
 15. Klient adresuje svoje sťažnosti a primárne návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia jej vedeniu formou zápisu do knihy prianí a sťažností na recepcii ubytovacieho zariadenia. Na recepcii ubytovacieho zariadenia je klientovi k dispozícii aj reklamačný poriadok.
 16. Klient a ubytovacie zariadenie sú povinní dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. Ubytovacie zariadenie je oprávnené v zmysle právnych predpisov ukončiť predčasne ubytovanie klienta v prípade, ak hrubo porušuje dobré mravy alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti, teda nad mieru alebo opätovne ruší nočný kľud, poškodí majetok ubytovacieho zariadenia, inak obťažuje ostatných klientov a podobne.
 17. Tento ubytovací poriadok upravuje podmienky ubytovania, za ktorých ubytovacie zariadenie poskytuje ubytovanie a služby s ním spojené a je záväzný pre klienta od momentu uzatvorenia zmluvy o ubytovaní, pričom je k dispozícii klientom na izbách a na viditeľnom mieste na recepcii ubytovacieho zariadenia.
 18. Tento ubytovací poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.3.2021.

 

IMPOZANT, s.r.o.
Ing. Jozef Kubinec
konateľ

Sledujte nás
na sociálnych sieťach